Mål

VISJON

ASVO Fusa AS skal vere ein god arbeidsplass, der arbeidstakaren får bruke og utvikle sine ressursar.


FORMÅL

Å vera ein kvalitetsleverandør av varer og tenester

Å skapa varige arbeidsplassar for yrkeshemma som treng særleg tilrettelegging av arbeidssituasjonen, utanfor den ordinære arbeidsmarknaden.


Å kunna tilby NAV dei tenester som til ei kvar tid er aktuell.