eQuass

1.1 Kvalitetssikringsverktøyet

Equass - European Quality Assurance in Social Services er et verktøy for kvalitetssikring av attførings- og velferdstjenester. Attføringsbedriftene er ansvarlig for innføringen av standarden i Norge og samarbeider med ASVL om implementering i ASVL's medlemsbedrifter.

European Quality in Social Services (EQUASS) er utviklet av European Platform for Rehabilitation (EPR). EQUASS tilbyr et omfattende program innen kvalitetssikring og sertifisering, som dekker bransjens krav til god kvalitet på levering av velferdstjenester.

Quality Assurance in Social Services (EQUASS Assurance), er et system for sertifisering av kvalitetssikring og kvalitetskontroll av velferdstjenester. Systemet gjør det mulig for organisasjoner som tilbyr tjenester innen velferdssektoren å starte en prosess mot ekstern sertifisering på europeisk nivå, som sikrer kvaliteten på tjenestene for brukere og andre interessenter.

1.2 Helhetstanke

ASVO Fusat AS sikrer at deltakerne i tiltakene har tilgang til sammenhengende, helhetlige og samfunnsbaserte tjenester, som verdsetter bidrag fra alle deltakere og potensielle partnere, inkludert lokalsamfunnet, arbeidsgivere og andre interesseparter, og som spenner fra tidlig intervensjon til veiledning, støtte og oppfølging. Tjenestene skal leveres gjennom team med en flerfaglig tilnærming eller gjennom flerfaglig partnerskap med andre tjenestetilbydere og arbeidsgivere.

I beskrivelse av leveranseprosessen i ASVO Fusa AS AS vil det finnes et nettverk av prosesser som alle må styres og forbedres. Blant disse vil det finnes enkelte prosesser som er kritiske for organisasjonens suksess. Prosesser som er kritiske for organisasjonens suksess vil ofte gå på tvers av avdelinger og ansvarsområder og vil derfor kreve spesiell oppmerksomhet.

1.3 Resultatfokus

ASVO Fusa AS er resultatfokusert, både når det gjelder innsikt og med hensyn til hva som er oppnådd for deltakerne, deres familier, omsorgspersoner, arbeidsgivere, andre interesseparter og samfunnet for øvrig. ASVO Fusa AS AS tar som mål å få mest mulig igjen for innsatsen av ressurser fra innkjøpere og finansinstitusjoner. Virkningene / effekten av tjenestene er målt, overvåket og er en viktig del av prosesser for kontinuerlig forbedring, åpenhet og ansvarlighet.

1.4 Kontinuerlig forbedringer

ASVO Fusa AS er i forkant (proaktive) når det gjelder å møte markedsbehov, bruke ressurser mer effektivt, utvikle og forbedre tjenester, og gjøre bruk av forskning og utvikling for å oppnå nyskaping. ASVO Fusa AS har forpliktet seg til utvikling og læring hos ansatte og anstrenger seg for å oppnå effektiv kommunikasjon og markedsføring. Bedriften verdsetter tilbakemeldinger fra deltakere, finansinstitusjoner og interesseparter, og benytter systemer for kontinuerlig kvalitetsforbedring.

1.5 Kvalitetsmål hos ASVO Fusa AS

En kvalitetspolitikk beskriver både relevante mål og intensjoner, og ledelsens forpliktelse til å nå disse målene. Den beskriver også ledelsens forpliktelse til kontinuerlig å forbedre organisasjonens evne, ytelse og resultater. Forankring, implementering og eierskap til politikken er ansett som en nøkkelfunksjon internt i organisasjonen og sikrer at alle ansatte forstår organisasjonens formål, visjon, målsettinger og strategier når det gjelder å imøtekomme og innfri kundens behov og forventninger.